Royal Belgian
Palomino
 
Verslag van de Algemene Leden Vergadering van 17/04/2010
 
De Secretaris heeft de vergadering geopend om 20h47, heeft iedereen welkom geheten en bedankt voor hun aanwezigheid, en gaf vervolgens het woord aan de Voorzitter.  Hij heeft de notulen van de ALV van 11/04/2009 voorgelezen, waarna deze zonder commentaar door de leden aanvaard werden.
De Secretaris neemt het woord om naar het volgende punt op het agenda over te gaan, met name, de stemming en benoeming van nieuwe bestuursleden.
Er zijn vier vacatures, en 6 nominaties voor deze posities.
De kandidaten zijn als volg:
4 leden van het Raad van Bestuur zijn uitgaande en kunnen herkozen worden:  de heren ISTAS PIERRE en SCOHY LAURENT en de dames SWIGGERS ANNE en VIRLEE DANIELLE,  en 2 kandidaten : de heren  L’HOOST MICHEL en MAWET FREDERIC.
De kandidatuur van de heer Mawet is afgewezen omdat deze niet in orde is volgens de stipulaties in het Statuut.
De vergadering gaat vervolgens over tot een geheime stemming.
Resultaten van de stemming:
Hr ISTAS PIERRE = 20 stemmen
Mevr. ZWIGGERS ANNE = 20 stemmen
Mevr. VIRLEE DANIELLE = 1 stem
Hr L’HOOST MICHEL = 20 stemmen
Hr SCOHY LAURENT = 19 stemmen
Mevr Virlée heeft niet genoeg stemmen ontvangen waardoor zij niet langer deel uitmaakt van de Raad van Bestuur.
De Voorzitter en bestuursleden hebben zich even teruggetrokken in een andere kamer om de functie bepalingen binnen het Bestuur te bepalen.  Bij hun terugkeer naar de vergadering zijn de taken verdeling van de Bestuursleden medegedeeld:
Hr Dardenne Louis         blijft Président
Hr Istas Pierre           blijft Vice Président
Mevr Swiggers Anne        blijft Secretaris
Mevr Carion Patricia blijft Penningmeester
Mej. Zwakkals Florie      blijft adjunct-secretaris
Hr L’hoost Michel wordt Directeur Zootechniek, hij zal worden bijgestaan door hr Liebens Tony gedelegeerd met de organisatie van shows en beurzen, hr Scohy Laurent gedelegeerd met fokkerij zaken, mevr Anne Verhaegen gedelegeerd met de promotie van het R.B.P. en mevr Ann Van Goethem verantwoordelijk voor de website.
De Voorzitter gaat over naar het volgende punt en roept voor het verslag van de auditeuren, de heren REDA Sckimbo en REDA Khalil.  Deze verklaren geen verschillen te hebben geconstateerd in de boekhouding.  Hierna heeft de Penningmeester details gegeven over de verschillende rekeningen en uitgaven en de balans van het jaar 2009.
De rekeningen en balans 2009 werden unaniem goedgekeurd en kwijting wordt gegeven aan de accountants en bestuurders.
De Voorzitter vraagt voor twee vrijwilligers voor de controle op de rekeningen van 2010,  de broers Sckimbo et Khalil REDA bieden zich aan en worden aangewezen als auditeur op de accountants verklaring van 2010.
Wij gaan vervolgens naar het laatste deel van het agenda en het zijn verschillende onderwerpen.
De Secretaris herinnert iedereen aan de evenementenkalender 2010 en vervolgens wordt aangekondigd aan de fokkers en hengstenhouders het voorstel om een catalogus van hengsten en fokkers te creëren.  Met dit in gedachten zal in de nabije toekomst aan de fokkers worden gevraagd om een kleine geschiedenis van hun bedrijf aan te bieden. Later zou ook een catalogus gemaakt worden van de ‘Ster’ merries.
De heer L’Hoost meldt op de vergadering dat hij in contact is geweest met een Duitse warmbloed fokkerij (Gestuet Falkenhorst) en deze heeft aangeboden om gunstige dekvoorwaarden aan te bieden aan leden van het R.B.P. bij gebruik van hun cremello hengst, ‘Milky Way GF’.
De vergadering wordt om 22.45 uur beeindigt.

©Royal Belgian Palomino VZW 2007
Another design by www.acaree.be