Royal Belgian
Palomino
 
Copyright Statement
 
Copyright © Royal Belgian Palomino 2006
All rights reserved.
 
 
Materiaal aanwezig op deze site mag vrij gebruikt worden, op voorwaarde dat copyright klaar en duidelijk wordt vermeld.
Het materiaal mag niet gebruikt, gepubliceerd of met enige financiële bedoeling verkocht worden.
 
       
 
Externe informatie:
Deze website bevat links naar websites of naar webpagina's van anderen. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.
  
Linken naar deze site:
Het is de bezoeker van www.royalbelgianpalomino.be toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar, een koppeling aan te brengen tussen uw site en de site van www.royalbelgianpalomino.be.
  
Uw rechten:
Voor meer algemene informatie kan U steeds terecht bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij het Ministerie van Justitie. (http://www.privacy.fgov.be), Waterloolaan 115 te 1000 Brussel.
 
Melding van schending van privacy:
Indien U meent dat een RBP een onrechtmatige inbreuk pleegt op uw privacy, wordt U verzocht om RBP daarvan meteen per elektronische post op de hoogte te brengen op het volgende adres: Tilman(at)royalbelgianpalomino.be. Wij zullen al onze mogelijkheden aanwenden om het probleem zo snel mogelijk op te lossen
 
Controle van uw privécommunicatie:
RBP behoudt zich het recht voor de informatie met betrekking tot de berichten, zoals de inhoud, de afkomst of de bestemming ervan, te controleren en te onderzoeken, indien wij het vermoeden hebben dat het geheel of een deel van deze communicatie betrekking heeft op illegale of ongeoorloofde activiteiten, of indien het daartoe bevel gekregen heeft van de bevoegde autoriteiten. Behalve wanneer de controle gebeurt op verzoek van de bevoegde autoriteiten, mag de controle van RBP alleen betrekking hebben op de berichten met een openbaar of niet-vertrouwelijk karakter, dat wil zeggen de informatie die zich op een webpagina bevindt, de berichten die te vinden zijn in de discussiegroepen of de informatiemailings, zonder dat deze lijst beperkend is.
  
Directe/indirecte schade:
Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor om het even welke directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.
 
Met het lezen van voorgaande tekst verklaart u zich akkoord bij het bezoeken van onze website en de daar aan verbonden voorwaarden.

©Royal Belgian Palomino VZW 2007
Another design by www.acaree.be